วัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมหอพุทธศิลป์

๒.ประชาสัมพันธ์ พุทธศิลป์ออนไลน์ 

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ พุทธศิลป์ออนไลน์ ผ่านทาง เว็ปไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ (buddhasil)

๓.แหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์ออนไลน์

เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้พุทธศิลป์ออนไลน์ของนิสิต,นักศึกษา นักเรียน บุคลากร และประชาชนทั่วไป ทั้งในภายในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์.

ลักษณะกิจกรรม

องค์พระ และ งานพุทธศิลป์